Política de Privacidad

Confraría de Pescadores de Cedeira


A finalidade do presente Aviso Legal é regular os principios de acceso e as condicións xerais de uso da web https://www.osentirmarineiro.com/ así como establecer a política en materia de protección de datos de carácter persoal (Política de Privacidade).

1.- INFORMACIÓN XERAL DO TITULAR DO SITIO WEB

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, fanse constar as seguintes circunstancias:
A empresa titular desta website (en diante, o Sitio web) é a entidade Cofradía de Pescadores de Cedeira (en diante, Cofradía Cedeira), entidade cuxo domicilio se atopa sito en Cedera 15350, Cmno. Area Longa Nº 1 – 1º, (A Coruña) e cuxo CIF é G15.029.192.
Encargado do tratamento protección de datos: Breogán Servizos Empresariais con domicilio en: Rúa Dás Hedras Nº 11 Baixo – Milladoiro, 15895 Ames (A Coruña). Teléfono contacto: 981 10 70 40. Email: info@breoganformacion.com.

2.- ACCESO E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

O acceso, a navegación e o uso do Sitio web son libres e gratuítos, sempre que o Usuario cumpra cos termos do presente Aviso Legal, a lexislación vixente, os bos costumes e os comportamentos usualmente aceptados no ámbito da internet. Mediante o acceso e uso de https://www.osentirmarineiro.com/ o Usuario declara expresamente que leu, entende e acepta sen reservas o Aviso Legal, así como a política de protección de datos de carácter persoal incluída no mesmo. En consecuencia, o Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio web de conformidade co disposto no presente Aviso Legal.
No caso de que o Usuario non acepte os termos e condicións de uso descritos a continuación abstérase de utilizar o Sitio web. A visita ao Sitio web non implica necesariamente que o Usuario deba facilitar datos de carácter persoal. Con todo, se nalgún caso o Usuario achégase datos persoais, devanditos datos pasarán a formar parte do rexistro de tratamento propiedade de Cofradía Cedeira e serán tratados de forma confidencial de conformidade co disposto no apartado 3 relativo á Política de Privacidade do Sitio web.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ao rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal. Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión profesional por parte de Cofradía Cedeira, quen é titular dos devanditos ficheiros. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.
Cofradía Cedeira cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade. A empresa adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas. Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo o propio titular do ficheiro. Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación. Para que a información que conteñen os nosos rexistros de tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado con referencia “Protección de Datos” a: Cofradía de Pescadores de Cedeira, Cmno. Area Longa Nº 1 – 1º, 15350 Cedeira (A Coruña) ou ao encargado do tratamento: Breogán Servizos – Dpto. Protección de Datos; Rúa Hedras Nº 11 Baixo – Milladoiro, 15895 Ames (A Coruña).

4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE POLO FUNCIONAMENTO DO SITIO WEB

Cofradía Cedeira non garante a total actualización, exactitude e/ou dispoñibilidade en todo momento dos contidos do Sitio web, aínda que manifesta que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado actual da tecnoloxía, para garantir o funcionamento continuado do Sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños para os Usuarios.
O servizo prestado a través do Sitio web podería ser interrompido por circunstancias de diversa índole. En tal caso, a empresa non se responsabilizará en ningún caso dos prexuízos que a interrupción produza nos Usuarios ou os seus equipos.

5.- COMUNICACIÓNS COMERCIAIS VIA CORREO ELECTRÓNICO

As únicas comunicacións comerciais que se realicen por correo electrónico serán aquelas que fosen consentidas ou autorizadas expresamente polos destinatarios de conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, salvo o disposto polo artigo 21.2 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico na redacción dada pola Disposición Final Primeira da nova Lei Xeral de Telecomunicacións, é dicir cando exista unha relación contractual previa.

6.- EMPREGO DE COOKIES

Cofradía Cedeira poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do Usuario polos seus websites. As cookies asócianse unicamente a un Usuario anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do Usuario. O Usuario poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas pola empresa, sen que iso prexudique a posibilidade do Usuario de acceder aos Contidos.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario do website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.

3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

4. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios, así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia a Cofradía Cedeira indicando:

1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.

2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Web.

3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.

4. Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación. A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.
O establecemento de calquera ” hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do website estará sometido ás seguintes condicións:

1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do website.

2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao website.

Baixo ningunha circunstancia, o propietario do website será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o ” hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

AVISO IMPORTANTE: TIENDA ONLINE EN CONSTRUCCIÓN.
Algunos precios no están actualizados. Hay funciones de pago o envío que no operativos al 100% y se están desarrollando.
Por favor, NO REALICE COMPRAS para evitarle molestias innecesarias.
Muchas gracias y disculpe las molestias.
Estaremos de nuevo activos en el verano 2019. Descartar